20. JULI

Villreistammen i vårt naboområde,Vest-Jotunheimen, har hatt en uforklarlig nedgang i vinterstammen på ca 100 dyr det siste året. Fleire døde dyr er funnet, prøver av 4 dyr er sendt inn til analyser, men pr. dato foreligger det ikke svar på prøvene. Utvandring av dyr til Breheimen kan også være en medvirkende årsak til nedgangen i villreinstammen i Vest-Jotunheimen. En slik utvandring, med omlag 80 dyr, skjedde trolig i 2008.

8. Juli

Oversiktkart villreinjakt Fredetnord2016

Reinheimen: Områder som er fredet for villreinjakt i 2016: Lesja: Asbjørnsdalsområdet nordvest for rød linje vest for Grøndalen. Skjåk: Områdene vest og nord for Tordalsområdet (se rød linje) og områdene sør for Aursjoen (se felt skravert med rødt). Layout: B. Bilstad, Skjåk Almenning og Knut Granum, Villreinutvalget

 

5. Juli

Litt stoff om villreinen finnes her:

https://www.facebook.com/notes/klima-og-milj%C3%B8departementet-norge/villrein-veiviseren/10157124239735523/

Art under hardt press

I dag er det bare en liten rest igjen av de store villreinstammene i Europa, og det er bare i Norge det finnes vill fjellrein. Vi har derfor et spesielt internasjonalt ansvar for å forvalte disse om lag 30 000 dyrene på en bærekraftig måte, slik at vi beholder arten i framtida.
Men hvor vanskelig kan det være? 30 000 dyr høres jo betryggende ut. Forskerne mener de er ved god helse også. Men så veldig oppløftende er det dessverre ikke likevel. For villreinen, selve mesteren i å overleve, har det siste hundreåret mistet store og viktige deler av leveområdene sine.