12. juni

INFO FRA VILLREINOMRÅDET- MAI 2017

Breheimen Øst (vinterstamma 550 dyr):

(Observasjoner her er gjort ved hjelp av kraftige kikkerter av Knut Granum og Odd I. Bakken, Skjåk. Ingen av flokkene, eller enkelt dyr, ble forstyrret av oss.)

Her var kalvingen godt i gang første uken av mai (ca 12 mai antas det at halvparten av de drektige simlene her hadde kalvet (kalvingstidspunktet). Nytt av året var at ca halvparten av fostringsflokken tok i bruk et nytt kalvingsområde, Gjuvkampen – øst for Skjellflyi. Så langt øst i dette området har vi ikke registrert at villreinen har kalvet. Her er det for øvrig lite ferdsel av ski- og fotturister.

Simlene virket å kalve til «alle døgnets tider» – fostringsflokken streifet rundt i området, simlene la seg igjen – og ble delvis «plukket opp» når flokken igjen passerte. Ellers registrerte vi at simler som f.eks kalvet på formiddagen oppholdt seg på samme plassen utover dagen, ble ørn (eller rev) for nærgående, gjorde simlene korte utfall mot disse, men roet seg fort igjen. Her ble de værende til de ble «plukket opp» av fostringsflokken eller småflokker av andre simler som hadde kalvet. Hvis ikke slik integrering skjedde, forsvant simlene fra sine kalvingsplasser i løpet av natta – sikkert for å oppsøke fostringsflokker i nærheten.

Ørn ble svært ofte observert i nærområdet til flokkene. Kom en ørn (eller to) plutselig susende over reinsdyrene, flokket de seg tett sammen i et gruppeforsvar, med kalvene «gjemt» inne i flokken.

Flesteparten av bukkene krysset Lundadalen i løpet av april og mai, på vei sørover til frodige beiteområder i Netoseterfjellet og tilliggende områder i Bøverdalen. To bukkeflokker (ca 30 + 12 dyr) ble observert i skogkanten i området fra Tundradalen – Tverrfjellet i måndesskiftet mai/juni. (Kan det være bukker på besøk fra Vest-Jotunheimen? Bukkene der oppholdt seg ved Turtagrø utover vårvinteren!) Samtidig oppholdt det seg 10-12 bukker ved Sota, disse hadde trolig kommet over fra Dyringshø-området (Breheimen Vest).

 

Breheimen Vest (vinterstamme 280 dyr):

Også her kalvet en del simler lenger øst enn vanlig. 15. mai oppholdt en del simler seg ved Glittervatnet – og noen av disse hadde kalv, noen dager tidligere var de blitt observert litt lenger øst. Bukkene gikk mere spredt, i småflokker, fra Langvasseggi i nordvest til Dyringshø i sør-øst. I tillegg ble det observert noen bukker ved Geitsetra like ved Mysubytta. Det kan være disse bukkene som noe seinere ble observert ved Sota. (Breheimen Øst)
Breheimen Vest er et område som brukes mye av skiløpere om våren, som ofte har med seg hund. Ingen uheldige episoder er registrert denne våren vedr. villrein/løshund.

 

Reinheimen (vinterstamme 1950 dyr):

Fostringsflokkene oppholdt seg i omtrent hele mai inne på Lesja-område, etter å ha forlatt sitt vinterhabitat i Finndalsområdet/Liafjellet. Kalvingen foregikk i hovedsak sør for Lordals-dalføret og i områdene fra Fellingsvatnet i vest, til Flyan mot Lesjakjølen i øst.

Den gjennomsnittlige fødselsdato (da halvparten av de drektige simlene hadde kalvet) i Reinheimen har hatt en negativ utvikling, fra 7. mai i 1970-årene til dagens ca 15. mai.

Bukkene har i mai holdt seg lenger øst i området enn simlene, delvis med rullerende bruk av områdene i Skjervedalen – Slådalen – Skårvangsfjellet – Klomsroe og Gjerdinghø-lie.
En del simler er observert i lag med bukkene – og har tydeligvis også kalvet her.

Med henblikk på sjukdommer som skrantesjuke (CWD) og fotråte (registrert første gang i vårt område høsten 2016) vil utvalget fortsette overvåkingen av villreinstammene i Reinheimen-Breheimen utover sommeren, med bla. bistand fra Statens naturoppsyn(SNO) og nasjonalparkforvaltere. Predasjon fra rovvilt kan også inngå i overvåkingsopplegget.
Kalvetelling vil bli forsøkt gjennomført med fly i Reinheimen og bakkeregistrering i Breheimen i månedsskiftet juni/juli.

8. juni

ENDRET AVTALE OM DELVIS ÅPENT JAKTOMRÅDE I REINHEIMEN:
Gjelder følgende onsdager og torsdager: 30.-31. august og 6.-7. september. I denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk Nordområde er i samme periode gyldige i Finndalsområdet. NB. Lesja og Skjåk har ikke slik gjensidige avtale. (Ikke «Skjåk-jegere» i Lesja – og omvendt)
Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten! NB!

UNNTATT FRA ÅPENT JAKTOMRÅDE : Områdene i Norddal, Stranda og Rauma.

Åpent jaktområde omfatter kommunene Vågå, Lom og de delene av Skjåk og Lesja som ligger øst for følgende grense: Tora elv fra Billingen gjennom Tordalen til Tverråe opp til Torsvatnet og østover langs Spongi til tjern 1553 moh i Lesja. Videre en linje østover, over Digerkampen, til nordenden av Søre Grønvatnet og videre nordøst langs Veslgrøna til Grøndalen.

ALL JAKT FOREGÅR ALTSÅ I HOVEDSAK INNEN OPPLAND! Norddal og Stranda har jaktavtale med Skjåk – Rauma har jaktavtale med Lesja.

SE KART NEDENFOR