29. November

IMG_2832

Breheimen: Bru i Tundradalen