26. juli

Lom og Skjåk kommunar etablerer felles landbrukskontor frå 1. september 2018. Skjåk kommune er vertskommune, og kontoret er lokalisert til kommunehuset i Skjåk. I samanheng med dette blir det lyst ut stilling som jordbrukssjef i 100 % fast stilling, for tida ved Lom og Skjåk landbrukskontor. Kontoret, som er ein del av nærings- og utviklingsavdelinga, vil ha tre årsverk, fordelt på fem stillingar.

Skjåk kommune har ledig stilling som fastlege ved Skjåk legesenter frå mars 2019. Fastlegeheimelen har, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Stillinga er ledig frå 01.09.2018 og er underlagt tenesteområdet for teknisk drift.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Faste stillingar og vikariat ved Lesja sjukeheim. Søknadsfrist er sett til 31. juli.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Barnehagane i Lom treng  barnehagelærarar  i mellombelse stillingar frå 16.08.2018

Pleie og omsorg har ledig stilling:Vikariat i eitt år i 100% stilling som leiar ved Lom helseheim (institusjon) frå november 2018.

Presentasjon av stillingen:
NAV Lom og Skjåk er et felles NAV kontor for kommunene Lom og Skjåk med 7,4 årsverk som sammen skal gi de to kommunenes totalt 4700 innbyggere bistand til å komme i arbeid og aktivitet og bidra til inntektssikring for de som har behov for det. Kontoret er lokalisert i Bismo. Vi søker en samfunnsengasjert, strategisk og initiativrik leder som skal bidra til å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Lom og Skjåk kommuner og representere arbeids- og velferdsetaten ut mot våre samarbeidspartnere. Stillingen som NAV leder byr på en rekke spennende oppgaver, og som leder vil du rapportere til både fylkesdirektøren i NAV i Oppland og rådmannen i Skjåk kommune som vertskommune.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal

25. juli

Informasjon om skrantesjuke for villreinjegere

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i sone 1 er i dag sanert, og man har påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke. Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Fra og med høsten 2018 legges det opptil prøveinnsamling av alle villrein 1 år og eldre i alle norske villreinområder. Her kommer informasjon om hvordan du som jeger skal forholde deg til dette innsamlingsregimet. Hvordan skal prøver tas, merkes, registreres og sendes inn?


HVILKE OMRÅDER GJELDER DETTE?

PÅLAGT INNSAMLING

ALLE VILLREINOMRÅDER

PRØVER: Alle dyr (1 år og eldre), hjerne- og lymfeprøve

UTSTYR: «Jegerpakken» (deles ut til alle med relevant fellingstillatelse)

 

Frivillig innsamling

ALLE VILLREINOMRÅDER

PRØVER: Dyr yngre enn 1 år, hjerne- og lymfeprøve

UTSTYR: jeger/vald/jaktfelt må bestille fra lokalt Mattilsynet

«JEGERpakken»

  • Merkelapp
  • Skje for å ta hjerneprøve
  • Ett felles prøveglass for hjerne- og lymfeprøve
  • Konvolutt og ferdigfrankert adresselapp
  • Hansker 4 stk
  • Avfallsposer 2 stk
  • Veileder
 Prøvetakingsutstyr. Foto: Veterninærinstituttet

Prøvetakingsutstyr. Foto: Veterninærinstituttet

24. juli

CWD
Sjølv om CWD (skrantesjuke) ikkje er oppdaga i vårt villreinområde, ber vi om at alle jegerar er observante. Terskelen for å melde ifrå til jaktoppsynet om dyr som syner sjukdomsteikn (vaksne dyr) skal vera låg! Villreinutvalget ynskjer at alle tek prøver frå all felt villrein (1 år og eldre) i vårt område for 2018, 2019 og 2020. Alle jegerar får tilsendt/utdelt prøvetakingsutstyr med eigen veiledning for framgangsmåte.

IMG_3944

Reinheimen: Kjent område for mange. Heggebott-seter i bakgrunnen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Breheimen: Lendfjellet i Skjåk. Foto: Fredrik Gammelsrud.

Fredrik Gammelsrud sitt bilde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nokon som treng nokon stad å bu i reinsjakta ??
Hus med 8 sengeplasser leies ut. Ein god km. vest for Bismo.
Ta kontakt på tlf. 48127252 ( Skamsar ) viss du/ dykk er interesserte.

Åse Kristin Fallingen Skamsar sitt bilde.