8. april

Prøver og data fra jakten 2021 (CWD):
God prøvetaking må sikres i alle villreinområder. Jeger skal ta prøver av både hjerne og lymfeknuter fra alle felte villrein eldre enn kalv. Prøver av lymfeknuter er viktige da smittestoff kan oppdages der tidligere i sykdomsforløpet. Skrantesjukeprøver merkes og sendes Veterinærinstituttet. For områder som samler inn kjever via bestandsovervåkingsprogrammet, er det viktig at også kjever leveres i tillegg til skrantesjukeprøvene. Vi ber både villreinnemndene og villreinutvalgene om å følge opp prøvetakingen innenfor sine respektive ansvarsområder. Det vil sendes ut mer informasjon om kartleggingen under jakta 2021 om kort tid. For veiledning er det mulig å kontakte Norsk villreinsenter og NINA, i tillegg kan Mattilsynet lokalt bistå med kurs i prøvetaking.

Vi minner også om viktigheten av å veie og registrere vekter, spesielt for kalv, for å kunne vurdere delnorm 1 i kvalitetsnorm for villrein. Kalvevekter gir et godt mål på beitenes kvalitet og bestandens tilstand. Vekta skal rapporteres som «nøyaktig veid», ikke «anslått», og omfatter dyrets vekt uten hode, skinn, føtter og innvoller.

I Reinheimen-Breheimen villreinområde kan jegere med kalvekort, som feller liten kalv (14 kg slaktevekt eller lavere) få kjøpt denne kalven for kr 350,- som dekker fellingsavgift & omkostninger. Jeger tar kontakt med oppsyn for kontroll-veiing. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, kan jeger kjøpe kalven og jakte videre på sitt kalvekort. Jeger skal ikke rapportere denne kalven i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Den kjøpte kalven blir innrapportert av Villreinutvalget!

Oppnås det ikke kontakt med oppsyn, skjærer jeger sitt kalvekort før uttransport startes. Jeger kan så ta kontakt med Oppsynskorpset (mob 91795303) for å avtale veiing. Hele skrotten må da tas med til avtalt veieplass. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, og jeger kjøper slaktet – skriver oppsynet på jaktkortet at dette fortsatt er gyldig, og jeger kan fortsette jakten på kalvekortet.

29. Mars, fellesjakt i Reinheimen:

Villreinutvalget har vedtatt en prøveordning for jakten 2021 i Reinheimen: Områdene i Lesja, Vågå, Lom og store deler av Skjåk inngår i et slikt felles jaktområde for dagene mandag – torsdag i jaktperioden (20.08-14.09). Forutsetningen er at jeger da starter jakten fra eget jaktområde (som står på jaktkortet). Dovreområdene er unntatt, da det i vinter er registrert villrein her, som kanskje kan etablere seg i disse beiterike områdene.

13. Januar

Reinheimen: Hovedmassen av villreinstammen her oppholder seg nå på Liafjelltangen (Lom og Vågå). Breheimen: På sørvestområdet i Skjåk krysset ca 210 dyr Breidalen lørdag 9. januar, på trekk nordover mot Breidalseggje og Hamsedalen, og kanskje etterhvert videre til grensetraktene mot Tafjordfjella? På sørøstområdet i Skjåk oppholdt det seg i dag ca 200 dyr på sørsida av Lundadalen, videre ble 3 flokker med tilsammen ca 275 dyr observert på Tverrfjellområdet (Skjåk).

14. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, utenom 1 kalv som ble skutt i området ved Stamåe.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø/Tverrådal-området også i dag, bukkeflokk på 50 dyr i Sottjønn-området. Breheimen vest: ca 85 dyr i Mårådalen i dag og ca 150 (eller flere?) dyr i Langvasseggi i kveld. Dette var årets siste dag for villreinjakt i Reinheimen-Breheimen villreinområde!

13. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye også i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø-området også i dag, bukkeflokker lengst inne i Tundradalen. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men det er flere bukker på nordsida av Breidalen nå, som forventes å krysse til sørsida av dalen det kommende døgnet. Husk at elva/vassdraget er grensa! (ikke vegen).

12. September

Reinheimen: Lesja: Bare noen bukker observert i Lordalen i dag, tidvis veldig dårlig sikt i området her. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjeskårshøe også i dag. Breheimen vest: Mellom 50 og 100 dyr i Raubergsløyfti i dag, i tillegg til to flokker langt inne i Raudalen.

11. September

Reinheimen: Lesja: 400 dyr på nordsida av Lordalen, i området søre Løyfti, i tillegg til noen bukker ved Fellingshø (18 stk). Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye og østover i kveld.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe også i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Ca 50 dyr like vest for Glittervatnet – trakk trolig opp mot Raubergsløyfti i ettermiddag?

10. September

Reinheimen: Lesja: Fortsatt noen flokker i områdene ved nørdre og søre Grønvatna, kanskje mot Asbjørnsdalsområdet.    Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Føysfjellet i kveld, i tillegg ca 140 bukker ved Jehanshø i ettermiddag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. NB! Jegere med Finndalskort kan jakte i Skjåk og Lesja torsdag 10. sept. og fredag 11. september!!

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjskarshøe i dag, i tillegg flere bukker i området Sottjønn og Sotflye/Kollungshaugan. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men storbukker skutt inne i Raudalen de siste dagene.