24. juli

Lendbre-området er ofte tilhold for en del bukker ved villreinjaktens start.

Kvoter i 2021: Reinheimen: 800 løyver og Breheimen: 300 løyver. Målet er å få vinterstammene noe ned: Reinheimen til omlag 1800 – 1900 dyr og Breheimen til omlag 700 – 750 dyr.

10. juli

Uttak av små villrein-kalver

For å stimulere til uttak av små kalver i villreinjakten tilbys jegere med kalvkort følgende: Felles en kalv med slaktevekt 14 kg – eller lavere – tilbys jeger å kjøpe kalven for kr 350,- (dekker fellingsavgift & omkostninger).

Ønsker jeger å kjøpe kalven, skal jaktkortet ikke «skjæres» for denne kalven hvis oppsyn kommer på slakteplass og godkjenner dyret. Jeger jakter da videre med sitt jaktkort. Kommer ikke jeger i kontakt med oppsyn før slakteplassen forlates, må jeger skjære kortet som normalt – og kontakte oppsyn/oppsynsledelse for å avtale veiing. Jeger kan ikke jakte på nytt dyr på berørte kalvekort før saken er avklaret. Veier dyret 14 kg eller mindre, «annulerer» oppsynet kortskjæringen med sin bekreftelse/påtegning på kortet – og kontroll-kortet er igjen gyldig til videre jakt. 

Ved kjøp av slike små dyr – der kontrollkortet ikke skjæres, skal jeger ikke melde inn fellingen i «Skutt villrein-registeret». Fellingen blir registrert og innrapportert via villreinutvalget.

Jeger som kan tenke seg å benytte seg av  tilbudet om kjøp av små kalver, bør ha med vekt for å veie slaktet for å forsikre seg at vekten er 14 kg, eller lavere.  

Knut Granum (Oppsynsleder i Reinheimen-Breheimen villreinområde) Mob: 917 95 303

8. april

Prøver og data fra jakten 2021 (CWD):
God prøvetaking må sikres i alle villreinområder. Jeger skal ta prøver av både hjerne og lymfeknuter fra alle felte villrein eldre enn kalv. Prøver av lymfeknuter er viktige da smittestoff kan oppdages der tidligere i sykdomsforløpet. Skrantesjukeprøver merkes og sendes Veterinærinstituttet. For områder som samler inn kjever via bestandsovervåkingsprogrammet, er det viktig at også kjever leveres i tillegg til skrantesjukeprøvene. Vi ber både villreinnemndene og villreinutvalgene om å følge opp prøvetakingen innenfor sine respektive ansvarsområder. Det vil sendes ut mer informasjon om kartleggingen under jakta 2021 om kort tid. For veiledning er det mulig å kontakte Norsk villreinsenter og NINA, i tillegg kan Mattilsynet lokalt bistå med kurs i prøvetaking.

Vi minner også om viktigheten av å veie og registrere vekter, spesielt for kalv, for å kunne vurdere delnorm 1 i kvalitetsnorm for villrein. Kalvevekter gir et godt mål på beitenes kvalitet og bestandens tilstand. Vekta skal rapporteres som «nøyaktig veid», ikke «anslått», og omfatter dyrets vekt uten hode, skinn, føtter og innvoller.

I Reinheimen-Breheimen villreinområde kan jegere med kalvekort, som feller liten kalv (14 kg slaktevekt eller lavere) få kjøpt denne kalven for kr 350,- som dekker fellingsavgift & omkostninger. Jeger tar kontakt med oppsyn for kontroll-veiing. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, kan jeger kjøpe kalven og jakte videre på sitt kalvekort. Jeger skal ikke rapportere denne kalven i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Den kjøpte kalven blir innrapportert av Villreinutvalget!

Oppnås det ikke kontakt med oppsyn, skjærer jeger sitt kalvekort før uttransport startes. Jeger kan så ta kontakt med Oppsynskorpset (mob 91795303) for å avtale veiing. Hele skrotten må da tas med til avtalt veieplass. Hvis slaktevekten er 14 kilo eller lavere, og jeger kjøper slaktet – skriver oppsynet på jaktkortet at dette fortsatt er gyldig, og jeger kan fortsette jakten på kalvekortet.

29. Mars, fellesjakt i Reinheimen:

Villreinutvalget har vedtatt en prøveordning for jakten 2021 i Reinheimen: Områdene i Lesja, Vågå, Lom og store deler av Skjåk inngår i et slikt felles jaktområde for dagene mandag – torsdag i jaktperioden (20.08-14.09). Forutsetningen er at jeger da starter jakten fra eget jaktområde (som står på jaktkortet). Dovreområdene er unntatt, da det i vinter er registrert villrein her, som kanskje kan etablere seg i disse beiterike områdene.

13. Januar

Reinheimen: Hovedmassen av villreinstammen her oppholder seg nå på Liafjelltangen (Lom og Vågå). Breheimen: På sørvestområdet i Skjåk krysset ca 210 dyr Breidalen lørdag 9. januar, på trekk nordover mot Breidalseggje og Hamsedalen, og kanskje etterhvert videre til grensetraktene mot Tafjordfjella? På sørøstområdet i Skjåk oppholdt det seg i dag ca 200 dyr på sørsida av Lundadalen, videre ble 3 flokker med tilsammen ca 275 dyr observert på Tverrfjellområdet (Skjåk).

14. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, utenom 1 kalv som ble skutt i området ved Stamåe.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø/Tverrådal-området også i dag, bukkeflokk på 50 dyr i Sottjønn-området. Breheimen vest: ca 85 dyr i Mårådalen i dag og ca 150 (eller flere?) dyr i Langvasseggi i kveld. Dette var årets siste dag for villreinjakt i Reinheimen-Breheimen villreinområde!

13. September

Reinheimen: Lesja: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye også i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Røykjeskårshø-området også i dag, bukkeflokker lengst inne i Tundradalen. Breheimen vest: Oppsynet har ingen observasjoner her i dag, men det er flere bukker på nordsida av Breidalen nå, som forventes å krysse til sørsida av dalen det kommende døgnet. Husk at elva/vassdraget er grensa! (ikke vegen).

12. September

Reinheimen: Lesja: Bare noen bukker observert i Lordalen i dag, tidvis veldig dårlig sikt i området her. Skjåk: Flere hundre dyr (blandingsflokker) i området Heggebottflye i dag.   Finndalsområdet:  Oppsynet har ingen observasjoner her i dag.

Breheimen øst: Flokk i Tverrådalen/ Røykjeskårshøe også i dag. Breheimen vest: Mellom 50 og 100 dyr i Raubergsløyfti i dag, i tillegg til to flokker langt inne i Raudalen.